ความเป็นมา

     ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตามในการเปิดหลักสูตร พบว่ามีความต้องการในการศึกษาต่อของนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2556  โปรแกรมวิชาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับนักศึกษาที่เรียนจบในระดับอนุปริญญาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงสร้างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ซึ่งรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 และในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หลักสูตรฯ จึงได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อให้ทันสมัยและพร้อมทำงานในศตวรรษที่ 21 

pic1_edited.png