หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

ห้อง 29.3.2 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000

Tel. 044-255451  Fax. 044-255451

หมายเลขติดต่อภายใน 2931

e-Mail : imcon.nrru@gmail.com

ติดต่อ
  • Facebook Social Icon