อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จิริวัฒน์ โลพันดุง

อ.จิรวัฒน์  โลพันดุง

ประธานหลักสูตร

ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2544)

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษางาน การศึกษาเวลา การวิจัยดำเนินงาน

อนุชิต คงฤทธิ์

อ.อนุชิต  คงฤทธิ์

กรรมการ

วศ.ม. (วิศวกรรมพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (2552)

ความเชี่ยวชาญ: วัสดุวิศวกรรม พอลิเมอร์ การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยการออกแบบการทดลอง

สุชีรา ธนาวุฒิ

ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ

กรรมการ

ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์)  (2559) ​

กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา(2547)

ความเชี่ยวชาญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ละอองดาว  ขุนงิ้ว

อ.ละอองดาว  ขุนงิ้ว

กรรมการและเลขานุการ

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555) 

วศ.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551)

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ การบริหารความปลอดภัย การลดของเสียในการผลิต

กนกพร บุญจูบุตร

อ.กนกพร  บุญจูบุตร

กรรมการ

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2554)

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550)

 

ความเชี่ยวชาญ: การเพิ่มผลผลิต หลักการยศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน
ดร.วรุทัย  เดชตานนท์

ดร.วรุทัย  เดชตานนท์

วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2556) 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543)

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540)

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม

ดร.ปรัชญ์  บุญแซม

ดร.ปรัชญ์  บุญแซม

ปร.ด. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยหอการค้า (2558) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ณพิตร วัฒนวีรพงษ์

อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ์

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 

ความเชี่ยวชาญ: การวางผังโรงงาน การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์