รายละเอียดหลักสูตร


ปรัชญา 

     มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในด้านการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

  

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

     1 มีความรู้ ทักษะ ในศาสตร์ของการจัดการอุตสาหกรรมและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม 

     3 สามารถนำความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

     4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

     6 มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cogs in the Machine
Man with Book
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต

     ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            15 หน่วยกิต

     หมวดวิชาเฉพาะ                  65 หน่วยกิต แบ่งเป็น

          วิชาเอกบังคับ                 49 หน่วยกิต

          วิชาเอกเลือก                   12 หน่วยกิต

          วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4 หน่วยกิต

     หมวดวิชาเลือกเสรี                  6 หน่วยกิต